COV Gedragscode

De Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) heeft een eigen gedragscode ingevoerd voor de vleessector. De VanDrie Group, lid van COV, heeft deze gedragscode ondertekend. Hiermee onderstreept de VanDrie Group het belang van gepast gedrag en correct handelen op het gebied van dierenwelzijn, voedselveiligheid en productintegriteit. 

COV Gedragscode Vleessector

De COV en de leden hechten groot belang aan vertrouwen in haar handelen. De COV heeft daarom een sectorspecifieke Gedragscode opgesteld (hierna aangeduid als ‘de Vleescode’). Deze code kan worden gezien als een verbijzondering op de Gedragscode Levensmiddelenketen, waarbij hierin ook dierenwelzijn is opgenomen. De Vleescode is een gids voor gepast gedrag en correct handelen op het gebied van voedselveiligheid en productintegriteit van dierlijke producten. Deze Vleescode is opgesteld om te helpen voorkomen dat het imago van de Nederlandse vleesketen, van het begin, het zaadje of het (genetische) uitgangsmateriaal, inclusief de diervoeding, tot en met de verkoop van een product aan de consument door (maatschappelijk) onacceptabel gedrag geschaad kan worden.

Scope en reikwijdte

De Vleescode wil een leidraad zijn voor álle vleesproducenten van of ondernemingen handelend in vlees of grondstoffen voor producten met vlees; vleesbedrijven en ondernemers in de hele keten met dierlijke eiwitproducten, van primaire productie tot en met retail, kunnen de Vleescode onderschrijven. Partijen die deze Vleescode ondertekenen, verbinden zich voor het handelen van hun bedrijven en medewerkers aan de gedragsregels in deze Vleescode. De Vleescode dient te worden ondertekend door de eindverantwoordelijke van het bedrijf. Van ondertekenende bedrijven wordt verwacht dat zij intern en extern, bijvoorbeeld via hun website, bekend maken dat zij zich conformeren aan deze gedragscode. Vleesbedrijven kunnen ook volgens een bedrijfs-eigen Code werken, mits deze eigen specifieke gedragscode tenminste gelijkwaardig is aan de regels van de Vleescode.

Uitgangspunt

Het uitgangspunt van de Vleescode is dat de ondertekenaars ervan zich met betrekking tot borging van voedselveiligheid en van voedselintegriteit houden aan alle wettelijke verplichtingen die zijn vastgelegd in de Europese en nationale wetgeving.

Gedragsregels

De volgende gedragsregels tot borging van voedselveiligheid en integriteit worden door het bedrijf en zijn medewerkers gevolgd:

1) Wetgeving

Het bedrijf en al zijn medewerkers houden zich in al hun werkzaamheden aan de wetgeving, regels en voorschriften aangaande de borging van voedselveiligheid en voedselintegriteit, die van toepassing is.

2) Medewerkers

Het bedrijf informeert alle medewerkers voor wie dat van belang kan zijn dat het de Vleescode heeft ondertekend en dat deze door alle medewerkers dient te worden nageleefd. Het bedrijf schoolt relevante medewerkers om te borgen dat deze medewerkers bekend zijn met de meest recente en van toepassing zijnde (wettelijke) voorschriften en regels die voor hun werkzaamheden tot borging van voedselveiligheid en voedselintegriteit relevant zijn. Het bedrijf stelt op regelmatige basis vast of het vereiste kennisniveau bij relevante medewerkers toereikend is.

3) Producten/diensten

Het bedrijf stelt alles in het werk om te borgen dat geproduceerde of verhandelde producten veilig zijn voor het beoogd gebruik. Het bedrijf stelt alles in het werk om zich ervan te vergewissen dat de risico’s op voedselfraude in de schakel voor en na het bedrijf in de keten zijn geïdentificeerd, bijvoorbeeld via het maken van zogenaamde VACCP (vulnerability assessment critical control points). Tevens vergewist het bedrijf zich ervan dat dat bedrijven direct voorafgaan en aansluitend aan de eigen schakel een dergelijke inspanning leveren richting hun directe voorafgaande of aansluitende schakels. Indien nodig, neemt het bedrijf passende maatregelen ter voorkoming van voedselfraude. Het bedrijf communiceert in alle uitingen over zijn producten naar waarheid en in lijn met geldende wet- en regelgeving. Indien het reclame betreft de van toepassing zijnde (reclame)codes.

4) Belanghebbenden/stakeholders

Bedrijven werken volgens internationaal erkende principes van “good corporate governance”. Minimaal één maal per jaar rapporteren 1 bedrijven over hun activiteiten tot borging van de voedselveiligheid en productintegriteit.

5) Bedrijfsintegriteit

Bedrijven of hun medewerkers bieden nooit direct of indirect steekpenningen aan, in welke vorm dan ook, en nemen deze ook nooit aan. Elke vorm van (poging tot) omkoping wordt door medewerkers gemeld aan een vertrouwenspersoon onder een interne klokkenluidersregeling danwel bij meldmisdaadanoniem danwel bij het Huis voor Klokkenluiders.

6) Misstanden

Bedrijven zorgen voor een transparante en vertrouwelijke procedure die het mogelijk maakt dat iedere medewerker bezwaren tegen en verdenkingen over handelen binnen het bedrijf dat de borging van voedselveiligheid en integriteit schaadt of kan schaden, kan melden (zie ook paragraaf 5. Bedrijfsintegriteit).

7) Dierenwelzijn

Bedrijven dragen er zorg voor dieren met respect te behandelen en dierenwelzijnsregels na te leven. Indien medewerkers misstanden signaleren worden zij geacht dit direct te melden bij de animal welfare officer, dan wel aan een vertrouwenspersoon. De controle op de naleving van dierenwelzijn wordt geborgd door onder andere camera’s die regulier worden bekekenen en zowel preventief als correctief worden gebruikt.

8) Bedrijfsspecifieke gedragscode

Bedrijven kunnen ook een eigen bedrijfsspecifieke code opstellen mits daarin minimaal onderstaande regels zijn opgenomen:

a) Het bedrijf houdt zich aan alle wettelijke voorschriften en regelgeving met betrekking tot voedselveiligheid en productintegriteit;

b) Het bedrijf borgt dat kennis dienaangaande up to date is en blijft;

c) Het bedrijf stelt alles in werk om te borgen dat dat al zijn producten veilig zijn voor het beoogde gebruik;

d) Het bedrijf zorgt ervoor dat verstrekte informatie over de producten klopt (voorkom fraude, ook bij je leverancier);

e) Het bedrijf rapporteert een maal per jaar over de staat van de borging van de voedselveiligheid en de borging van het voorkomen van voedselfraude;

f) Het bedrijf zorgt voor een klokkenluidersregeling met betrekking tot de melden misstanden met betrekking de borging van voedselveiligheid en voedselfraude en zorgt dat deze meldingen vertrouwelijk kunnen worden gedaan;

g) Het bedrijf neemt maatregelen ter voorkoming van omkoping.

h) Het bedrijf zorgt dat het dierenwelzijn op het bedrijf is geborgd, dat er een regeling is voor medewerkers voor het melden van misstanden van dierenwelzijn en het gebruik van camera’s is geborgd.

  • Deze site maakt gebruik van cookies
  • Verberg deze melding